Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh vinh dự được khen thưởng có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

09/01/2023 03:35:54 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 được tổ chức tối 8/1/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã được tôn vinh, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy.

Văn phòng đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao

Ngay sau khi Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã xây dựng Quyết định số 104/QĐ-VP ngày 31/12/2021 ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; trong đó, đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa 88 nhiệm vụ chi tiết, 22 nhiệm vụ thường xuyên25 nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm 2022. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đã tham mưu xây dựng 04 sáng kiến kinh nghiệm nhằm đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến hết năm 2022, Văn phòng đã thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao từ 136% đến 140% số điểm chuẩn (mức 9).

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h