Sign In

Nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

HĐND - Trong các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chức năng giám sát có vai trò hết sức quan trọng và đã được quy định rõ trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Mục đích của giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h