Sign In

Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

HĐND - Công tác tổng hợp kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ gồm: sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và Phần mềm Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ứng dụng hệ thống, đáp ứng được yêu cầu tổng hợp thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

HĐND huyện Lục Yên tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về nội dung, địa điểm, thời gian, đã lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h