Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

12/12/2022 08:53:13 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sáng 10/12, ngay sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị

Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong 2,5 ngày từ 8 - 10/12/2022, đã thống nhất thông qua 25 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết hết sức quan trọng là: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Nghị quyết về việc giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra 32 chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) 7,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.200 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 50 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 20.000 tỷ đồng; chỉ số hạnh phúc của người dân 63,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%, riêng huyện Trạm Tấu giảm trên 6,5%, huyện Mù Cang Chải giảm trên 7,5%...

Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 đã được HĐND tỉnh thông qua là tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.200 tỷ đồng; dự toán thu ngân sách địa phương 13.989.439 triệu đồng; dự toán chi ngân sách địa phương là 14.084.239 triệu đồng.

Nghị quyết về việc giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh giao là 4.849.455 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 2.304.257 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương là 2.126.347 triệu đồng; vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh là 418.851 triệu đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết do HĐND tỉnh đã thông qua, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt những nội dung cụ thể sau:

Đối với các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023, các đơn vị, địa phương bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao, khuyến khích các sở, ngành, địa phương đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu đã được HĐND, UBND tỉnh giao, đồng thời phải xem xét đưa ra các giải pháp của từng chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện trong đó phải bám sát 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đối với dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023, trên cơ sở dự toán được tỉnh giao, các đơn vị, địa phương phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương sát với khả năng và tình hình thực tế, đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán tỉnh giao, đảm bảo trước ngày 31/12/2022; công khai dự toán ngân sách và thực hiện các thủ tục chuyển nguồn ngân sách đúng quy định. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường đối thoại, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính về thuế, môi trường đầu tư, đất đai; nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để hỗ trợ và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước. Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành phương án, kịch bản phát triển quỹ đất, thu ngân sách từ đất năm 2023, đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai các thủ tục như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, GPMB, giao đất, xác định giá đất... để sớm tạo ra các quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Các sở, ngành chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác phát triển quỹ đất thu ngân sách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025, do vậy cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về quản lý ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng tiếp tục tăng dần tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, khoán chi hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng và bảo đảm lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, căn cứ dự toán được giao chủ động phân bổ, triển khai ngay từ đầu năm các nhiệm vụ chi đã được giao dự toán; thực hiện bố trí chi tiền lương và chi hoạt động thường xuyên theo từng tháng trong năm, phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng nguồn kinh phí; chủ động sắp xếp kinh phí trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ mới phát sinh, không bổ sung kinh phí ngoài dự toán, trừ trường hợp phát sinh nhiệm vụ chính trị cần thiết, cấp bách được cấp có thẩm quyền giao mà dự toán bố trí đầu năm sau khi sắp xếp lại vẫn không thể đáp ứng được.

Về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, ngoài Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, nguồn ngân sách địa phương. Giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi so với dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B. Với quan điểm chỉ đạo: Phân bổ sớm, kịp thời các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng độc lực  (không đầu tư dàn trải), nhất là các dự án quan trọng, cấp thiết, các dự án giao thông có tính lan tỏa, liên kết vùng, tạo đột phá, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển KT-XH. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, khuyến khích các sở, ngành, địa phương tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư khác, nhất là nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và trong nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Đối với các Nghị quyết khác vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh triển khai theo quy định.

Thời gian từ nay đến kết thúc năm 2022 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 để nỗ lực tối đa, tập trung cao độ, “tăng tốc”, “về đích”, hoàn thành toàn diện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh uỷ, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 nhất là công tác thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thi đua, khắc phục mọi khó khăn, đồng sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, khẩn trương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; Phấn đấu hoàn thành và về đích sớm các chỉ tiêu năm 2023 theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h