Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Xem xét các báo cáo, tờ trình

09/12/2022 09:22:35 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 8/12, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, gồm: quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2023; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh. 

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình tại kỳ họp

Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, từ nguồn tiết kiệm chi so với dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án, mô hình sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Tờ trình về dự thảo Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương do cấp tỉnh quản lý; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng nội dung thảo luận tại kỳ họp

Định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày mai - ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào các nội dung Kỳ họp. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn tồn tại, hạn chế và nêu rõ nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 theo nội dung Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của HĐND tỉnh như: Việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022; các vấn đề thu, chi ngân sách; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp… Kết quả thực hiện ba khâu đột phá chiến lược; thực hiện các mục tiêu về văn hóa - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đại biểu thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thảo luận tham gia ý kiến đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 và tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Trong phiên họp sáng 9/12, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h