Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (kỳ cuối năm) dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2021

23/11/2021 10:52:35 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thường trực HĐND tỉnh vừa có thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2021) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp được tổ chức 02 ngày (Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/12 đến ngày 10/12/2021).

Kỳ họp thứ 4 được tổ chức 02 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/12 đến ngày 10/12/2021

Đây là Kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo theo Luật định gồm: Báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh; các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 03 năm 2022 - 2024; báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2021; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021.

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các ngành: Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền và tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động kiểm sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung Tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, gồm (1) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Yên Bái. (2) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. (3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách địa phương năm 2022. (4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025. (5) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. (6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022. (7) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (8) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. (9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. (10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. (11) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2022. (12) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đối với lao động họp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước thôi việc theo nguyện vọng trong năm 2019 - 2020. (13) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị thành phố Yên Bái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái. (14) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái yề việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. (15) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời trang trại chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (16) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội đồng thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tỉnh Yên Bái. (17) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (18) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 2020.

Để chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp gửi Thường trực HĐND tỉnh để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra; các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết chính thức trình kỳ họp gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/11/2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng dự thảo Thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trình kỳ họp. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động, nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan đến các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ họp; đảm bảo công tác phục vụ đầy đủ và chu đáo; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để tham mưu chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h