Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

15 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/08/2021 09:00:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 15 nghị quyết. Cụ thể như sau:

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

1. Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021.

2. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

4. Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025.

5. Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

6. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

7. Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

8. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

9. Nghị quyết ban hành mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở; mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10. Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

11. Nghị quyết kéo dài Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2021 - 2022.

12. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022.

13. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14. Nghị quyết về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

15. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h