Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/04/2022 11:30:38 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 20/4, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của chuyên đề.

Các đại biểu nghe quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước" với các nội dung: Nội dung chủ yếu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; Quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Yên Bái đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Gắn thực hiện chuyên đề với giải quyết những vấn đề thực tiễn; tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền trong cán bộ đảng viên, nhân dân...

Đồng chí Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt các nội dung của chuyên đề

Để xây dựng văn hóa, con người Yên Bái đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cần phải khơi dậy được sức mạnh yêu nước, tinh thần đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục nâng cao vai trò của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực văn hóa; tăng cường kiểm tra giám sát; coi trọng xây dựng văn hóa trong chính trị, phấn đấu xây dựng văn hóa trong Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; tập trung xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đề nghị các cán bộ, viên chức văn phòng tiếp tục sưu tầm tài liệu, những văn bản liên quan đến chuyên đề 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nghiên cứu học tập. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục triển khai chuyên đề năm 2022 về xây dựng văn hóa, con người; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h