Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND: Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát

21/04/2023 10:26:54 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực của Đảng uỷ. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy Văn phòng đã tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát

Trong những năm qua, Đảng ủy Văn phòng đã tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện một số nội dung quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung uơng Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 57-QĐ/ĐUK, ngày 18/8/2020 của Đảng uỷ Khối về Quyết định ban hành quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; các quy định, hướng dẫn mới của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, Đảng ủy đã tổ chức truyền truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nghị quyết, chỉ thị, quy định về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững và chấp hành tốt.

Hằng năm, Đảng ủy Văn phòng đã xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát hiện nhân tố tích cực để nhân rộng và ngăn ngừa, hạn chế các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Đồng thời chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ lựa chọn các nội dung bám sát theo định hướng của Đảng uỷ khối về Chương trình giám sát, trong đó, tập trung việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát hiện nhân tố tích cực để nhân rộng và ngăn ngừa, hạn chế các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Ngoài ra, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ. Tập trung giám sát chi uỷ, chi uỷ viên, đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý sinh hoạt trong chi bộ cả nơi công tác, nơi đến công tác và nơi cư trú.

Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng uỷ, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Văn phòng đã chú trọng quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó chú trọng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy và các chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Qua giám sát đã nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Văn phòng. Đồng thời đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, các chi bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời những khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tìm ra nguyên nhân của khuyết điểm để khắc phục sửa chữa.

Việc lãnh đạo các Chi bộ xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2022 - 2025 và năm 2023: Ngay sau đại hội các chi bộ, Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và đảng viên trong chi bộ; xây dựng và ban hành chương trình tự kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng và tổ chức triển khai chương trình tự kiểm tra, giám sát năm 2023, đảm bảo các trình tự, thủ tục, quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Đảng uỷ Văn phòng luôn quan tâm trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra. Từ năm 2021 đến nay, Đảng uỷ Văn phòng đã cử các đảng viên là UBKT, bí thư chi bộ cơ sở tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Đảng uỷ Khối tổ chức. Qua tập huấn, đã nâng cao nhận thức về các quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát cũng như nắm vững các bước tổ chức kiểm tra, giám sát.

Đồng thời chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ bám sát các quy định liên quan đến nghiệp vụ và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban kiểm tra hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ Văn phòng đã chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; các tổ chức đảng, đảng viên đều được kiểm tra, giám sát; hạn chế thấp nhất sự chồng chéo về đối tượng giữa kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; kiểm tra, giám sát của cấp trên với tự kiểm tra của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Trong thời gian tới Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Chi uỷ các chi bộ bám sát các chương trình, Kế hoạch của cấp trên, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả, thiết thực... góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Văn phòng.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h