Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh - Một năm nhiều thành tích toàn diện, nổi bật

01/02/2022 06:52:22 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Năm 2021 đi qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã ghi những dấu ấn nổi bật khi hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm. Tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Chất lượng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã được khen thưởng là đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan tương đương cấp Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Văn phòng hiện có 03 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. Tổng số cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng là 40 đồng chí; trong đó: có 11 đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuyên trách; 02 lãnh đạo Văn phòng và 27 công chức, người lao động. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, được sắp xếp đúng vị trí việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, phát huy được năng lực, sở trường công tác.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Yên Bái, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung nâng cao chất lượng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/Tu của Tỉnh ủy; Nghị quyết Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-VP ngày 31/12/2020 thực hiện, trong đó, đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa 56 nhiệm vụ chi tiết, đồng thời đã tổ chức thực hiện hiệu quả, sáng tạo 31 nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm 2021.

Chủ động tham mưu, giúp việc phục hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh

Đã tham mưu xây dựng và ban hành Quyết định số 01-QĐ/ĐĐ ngày 22/01/2021 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2021. Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện bảo đảm các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 18/22 nghị quyết về các chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy.

Tham mưu các nội dung, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong năm 2021 và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo luật định và được Tỉnh ủy giao, trong công tác: Lãnh đạo công tác tổ chức kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chuyên đề giám sát, khảo sát, kiểm tra theo kế hoạch năm 2021; Lãnh đạo hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân đảm bảo theo đúng quy định; Lãnh đạo việc xây dựng chính quyền và tổ chức nhân sự; Lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ Văn phòng; Lãnh đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phát sinh, đột xuất trong năm 2021.

Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy ...

Trong năm 2021, đã tham mưu, giúp việc, phục vụ Đảng đoàn HĐND tỉnh bám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, đúng theo các quy định của pháp luật. Công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền. Hoạt động giám sát, khảo sát thực hiện theo kế hoạch và lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong công tác giám sát, khảo sát; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến tại các kỳ họp.

Chất lượng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Phục vụ chu đáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Căn cứ Chương trình công tác và sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp xây dựng và ký kết quy chế phối hợp hoạt động 4 cơ quan: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, giai đoạn 2021 - 2026. Lấy ý kiến tham gia bằng văn bản các đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các chuyên gia đối với 08 dự án luật, pháp lệnh.

Tổ chức giám sát 02 chuyên đề theo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 01 khảo sát chuyên đề của Đoàn đảm bảo đúng thời gian, hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp việc, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ công tác giám sát, khảo sát của Đoàn đạt kết quả ở mức cao nhất; kết thúc chuyên đề giám sát đã kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả giám sát đúng thời gian theo yêu cầu. Qua các đợt giám sát đã tổng hợp ý kiến (gồm cả nhóm vấn đề) kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan xem xét, giải quyết những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời tiếp thu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách có liên quan đến các chuyên đề giám sát nhằm đưa chính sách pháp luật của nhà nước có hiệu quả hơn trong thực tiễn; đồng thời, tổng hợp các ý kiến (gồm cả nhóm vấn đề) kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và một số các sở ngành có liên quan để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện các chính sách.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; sau kỳ họp thứ nhất, trước và sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV với các hình thức trực tuyến, trực tiếp, trực tuyến kết hợp với trực tiếp của đại biểu Quốc hội tại 15 điểm (gồm 54 xã, phường, thị trấn) của 09/09 huyện, thị, thành phố với sự tham dự của trên 2.500 cử tri trong tỉnh. Đặc biệt, lần đầu tiên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với 221 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 08 điểm cầu tại toàn bộ 08 huyện, thị xã còn lại của tỉnh; có 104 lượt cử tri phát biểu ý kiến, trong đó 80 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được lãnh đạo tỉnh, huyện trực tiếp trả lời cử tri tại hội nghị và 24 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương đã được Đoàn tổng hợp gửi đến các cơ quan theo thẩm quyền. Đến nay các kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành ở Trung ương đều đã có văn bản trả lời và được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi tới các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh để thông tin rộng rãi, kịp thời tới cử tri.

Chỉ đạo tham mưu trong công tác tiếp công dân; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định (tiếp 103 lượt công dân/119 vụ việc, tiếp nhận 45 đơn thư trong đó 21 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo; 17 đơn kiến nghị, phản ánh. Sau khi nghiên cứu phân loại chuyển 01 đơn thư tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xếp lưu 44 đơn do số đơn trên không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định). Tham mưu xây dựng và ban hành báo cáo công tác Dân nguyện hàng tháng; báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Ban Dân nguyện theo quy định.

Chỉ đạo tham mưu, phục vụ công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ Nhất và thứ Hai Quốc hội khóa XV. Tham mưu, phục vụ các cuộc họp của Đoàn, các phiên họp trực tuyến của Đoàn với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng chương trình công tác năm; báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo khác của Đoàn ĐBQH theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Tỉnh ủy...

Tích cực tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. chuẩn bị các điều kiện cho HĐND tỉnh tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 21 (kỳ chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII và 04 kỳ họp khóa XIX, thông qua 61 nghị quyết. Các nghị quyết thông qua đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, chất lượng, có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Đã tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát 02 chuyên đề về “việc chấp hành pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh” của HĐND tỉnh và giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2021”, giám sát các nội dung theo yêu cầu của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tham mưu các Ban của HĐND tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch và tổ chức giám sát theo chương trình đã đề ra.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh; các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khảo sát phục vụ công tác thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ hàng tháng với 81 lượt, có 94 công dân; xử lý 66 đơn thư của công dân gửi đến HĐND và Thường trực HĐND tỉnh. Tham mưu giúp các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri và công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh, qua đó tiếp tục đề nghị các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri và công dân.

Chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ họp giao ban định kỳ hàng tháng của Đảng đoàn, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, giúp Thường trực HĐND tỉnh, các Ban thực hiện thẩm tra và ban hành trên 40 văn bản thống nhất với UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những vấn đề cần thiết phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Giúp lãnh đạo HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 4 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; theo dõi việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo quy định.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tham mưu xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy chế làm việc của Đảng đoàn, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu xây dựng chương trình, báo cáo phục vụ 04 Đoàn công tác của Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên trang của HĐND tỉnh nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Theo dõi, giúp đỡ xã Cát Thịnh theo sự phân công của Tỉnh uỷ.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác hành chính, tổ chức, quản trị, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện để các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh được tiến hành trang nghiêm, đảm bảo về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, lễ nghi khánh tiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp; đón tiếp chu đáo các đoàn khách tỉnh bạn đến tham quan và làm việc với Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Cùng với đó thực hiện tốt hoạt động giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã được khen thưởng là đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của tỉnh ở mức hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được là động lực to lớn để tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí để tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trên địa bàn.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h