Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

HĐND tỉnh - Vững tin bước sang năm mới 2023

22/01/2023 12:40:28 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Một mùa xuân mới - Xuân Quý Mão 2023 đang về trên khắp mọi miền của đất nước.

.

Năm Nhâm Dần 2022 đã đi qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi và gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự đoàn kết, thống nhất, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; duy trì phát triển KT-XH nhanh, bền vững và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, để lại dấu ấn khó quên về một năm tiếp tục bứt phá, vươn lên của tỉnh Yên Bái.

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cao trong đổi mới, tổ chức thực hiện các hoạt động; kết hợp hài hoà giữa giải quyết nhiệm vụ trọng tâm theo luật định với xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, phát sinh; chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng chuẩn bị kịp thời, chu đáo, kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng các nội dung trình kỳ họp, ban hành các nghị quyết đúng thẩm quyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 06 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề), thông qua 67 nghị quyết. Các nghị quyết thông qua đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, chất lượng, có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận và chất vấn; đã có trên 60 ý kiến thảo luận tại tổ, tại hội trường và 15 ý kiến chất vấn về các vấn đề kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải; việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; các giải pháp về dạy nghề và tạo việc làm; các vần đề liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, y tế.

Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 10 nội dung giám sát chuyên đề về: Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021; tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; việc thực hiện quy trình bình xét công nhận hộ nghèo, cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm 2021 – 2022 đến nay; việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 76 /NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề xuất của các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Qua giải trình làm rõ trách nhiệm của các sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai tổ chức thực hiện dự án, quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Kết luận phiên giải trình nêu rõ các vấn đề yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp đề ra; phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế, vướng mắc được chỉ ra tại phiên giải trình.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 37 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 4.000 cử tri tham dự, tổng số có trên 200 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh đều thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Tỷ lệ đại biểu tiếp xúc cử tri đạt trên 98%. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục có sự đổi mới, tiếp xúc đại biểu HĐND 03 cấp; kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp; nhiều kiến nghị của cử tri được lãnh đạo chính quyền địa phương, đại biểu HĐND tỉnh trả lời ngay tại hội nghị; những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của cấp tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ, báo cáo kỳ họp HĐND và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri (tỷ lệ kiến nghị của cử tri được tiếp thu, xem xét, giải quyết đạt 98%) đồng thời thường xuyên rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

          Thường trực HĐND và lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh đã tham gia đầy đủ các phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn được thực hiện đúng quy định.

Triển khai thực hiện bảo đảm các nhiệm vụ của Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái trong năm 2022. Trang bị sách pháp luật cho HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh; biên soạn “Cuốn cẩm nang hướng dẫn hoạt động HĐND cấp xã”; ban hành các chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh; ban hành Quy trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh. Tổ chức 23 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (với tổng số 1.184 đại biểu).

Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện Nghị quyết XIII Đại hội Đảng, Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2021 - 2025); bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo tình hình sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức mới. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo đà thuận lợi và động lực mới cho những năm tiếp theo. Bước sang năm mới 2023, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động theo thẩm quyền. Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện giám sát theo Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND đã ban hành. Tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân quan tâm. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Thực hiện tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, chuyển đơn và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ theo quy định. Tiếp tục triển khai các nội dung Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch đề ra.

Chào năm mới 2023 với niềm tin mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h