Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Lao động, Thương binh và xã hội giải trình về một số nội dung cử tri quan tâm

25/12/2023 08:30:09 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 12/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về một số nội dung cử tri quan tâm. Ban Biên tập tổng hợp nội dung Sở Lao động, Thương binh và xã hội giải trình về lĩnh vực quản lý của ngành mà cử tri quan tâm:

Nội dung cử tri quan tâm: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ bằng tiền với mức là 2,5 lần giá đất nông nghiệp theo Điều 18 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Yên Bái.

Trong khi đó, theo Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngoài bồi thường về đất được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại, do đó nhiều hộ dân không đồng thuận, dẫn đến rất khó khăn cho việc thu hồi, giải phóng mặt bằng của các cơ quan chức năng.

Đề nghị cho biết các giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên.

Sở Lao động, Thương binh và xã hội giải trình:

Tại Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 6, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định: Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi;…“Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.

Do vậy, tại điểm a, khoản 1 Điều 18 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định: ... khi Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi ...”. Mức hỗ trợ này đã đảm bảo đúng quy định theo Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 6, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (mức hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp) và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời được xem xét trên trên cơ sở tham khảo về mức hỗ trợ để cơ bản đồng nhất với một số tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ này mới bằng 50% so với mức trần được quy định tại Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 6, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; do đó nhiều hộ dân không đồng thuận, dẫn đến gây khó khăn cho việc thu hồi, giải phóng mặt bằng của các cơ quan chức năng.

Ngày 12/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 18 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 như sau: Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định chưa quy định mức hỗ trợ cụ thể (vì Điều 18 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 đã hết hiệu lực).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung trên, đảm bảo theo quy định.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h