Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Xây dựng giải trình về một số nội dung cử tri quan tâm

21/12/2023 01:48:30 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 12/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về một số nội dung cử tri quan tâm. Ban Biên tập tổng hợp nội dung Sở Xây dựng giải trình về lĩnh vực quản lý của ngành mà cử tri quan tâm:

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Việt Quý giải trình các ý kiến kiến nghị của đại biểu

Nội dung cử tri quan tâm: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái có một số dự án, công trình đã có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhưng chậm triển khai thực hiện. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình trong vùng dự án có nhà là nhà gỗ, lợp lá đã bị hư hỏng, xuống cấp, không thể sửa chữa cải tạo được, nên không đảm bảo cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là vào mùa mưa bão. Theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc vùng dự án đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Đề nghị cho biết các giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên nhằm bảo đảm cuộc sống sinh hoạt cho người dân có nhà gỗ, lợp lá không thể sửa chữa, cải tạo trong vùng dự án đã có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nhưng dự án chậm triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng giải trình:

Theo Quy định tại khoản 5 Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 Quy định đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này [(a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền] và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Tuy nhiên cũng tại khoản 5 Quy định như sau “Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà  nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.  

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát nếu đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ và thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Đối với những hộ gia đình trong vùng dự án có nhà là nhà gỗ, lợp lá đã bị hư hỏng, xuống cấp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ  đạo các phòng chuyên môn  kiểm tra, rà soát cụ thể từng trường hợp trên cơ sở đó xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa cho phù hợp và hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. 

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, đã có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến nay chậm triển khai thực hiện hoặc chưa thực hiện, đã quá thời gian thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có biện pháp xử lý dứt điểm đối với từng dự án cụ thể.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h