Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

05/10/2023 01:49:41 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua 13 nghị quyết, trong đó có 10 nghị quyết về cơ chế, chính sách.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc kỳ họp

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Giám đốc Sở Thông tin truyền thông do chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, xin cảm ơn những đóng góp, cống hiến của đồng chí Hoàng Minh Tiến đối với tỉnh Yên Bái; chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh ý kiến, kiến nghị của của tri; vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành kịp thời có giải pháp tháo gỡ, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Trong 9 tháng đầu năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cơ bản đảm bảo kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong những tháng cuối năm, dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy và tình hình thực tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh, trọng tâm là tập trung cao độ, nỗ lực tối đa nhằm triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo Chương trình hành động số 135, Kế hoạch số 115 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, quyết tâm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Hai là, để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm đăng ký các nội dung trình kỳ họp (theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là trước ngày 10/10/2023); gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp.

Ba là, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đúng quy định, để Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023.

Bốn là, đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. 

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp, hoàn thành theo chương trình đề ra. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy trách nhiệm, dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất cao trong biểu quyết, thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh đã đưa tin về chương trình, nội dung của Kỳ họp để cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h