Sign In

Câu hỏi:

cử tri thị xã Nghĩa Lộ “Đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét việc mở rộng địa giới hành chính của thị xã để tạo không gian phát triển thị xã được thuận lợi hơn, tạo điều kiện để xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020”.

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 11/05/2018

cử tri thị xã Nghĩa Lộ “Đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét việc mở rộng địa giới hành chính của thị xã để tạo không gian phát triển thị xã được thuận lợi hơn, tạo điều kiện để xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020”.

Câu trả lời:

Ngày 07/10/2016; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 2591/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch không gian thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. trong đó đã có dự kiến mở rộng không gian ra các xã, thị trấn lân cận thuộc huyện Văn Chấn bao gồm: Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và 06 xã (Thanh Lương, Thạch Lương, Phù Nham, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Sơn A). UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện lập quy hoạch, hiện tại Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định xong, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án trong tháng 4/2018. Sau khi điều chỉnh quy hoạch không gian thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ theo quy định.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/05/2018