Nghị quyết HĐND

Nghị quyết Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII,

Nghị quyết Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII,

26/12/2018

Điều 1. Tán thành với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 như sau:

NGHỊ QUYẾT Số: 08/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

NGHỊ QUYẾT Số: 08/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

24/08/2018

NGHỊ QUYẾT Số: 08/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

NGHỊ QUYẾT Số: 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NGHỊ QUYẾT Số: 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

24/08/2018

NGHỊ QUYẾT Số: 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h