Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

22/01/2023 12:40:40 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Trong năm 2022, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác

Năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2022, Văn phòng đã thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với 05 nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa 88 nhiệm vụ chi tiết, 22 nhiệm vụ thường xuyên và 25 nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đã tham mưu xây dựng 04 sáng kiến kinh nghiệm nhằm đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc phục hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện bảo đảm các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 66 nghị quyết về các chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025.

Tham mưu các nội dung, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong năm 2022 và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo luật định và được Tỉnh ủy giao, trong công tác: Lãnh đạo công tác tổ chức kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chuyên đề giám sát, khảo sát, kiểm tra theo kế hoạch năm 2022; Lãnh đạo hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân đảm bảo theo đúng quy định; Lãnh đạo việc xây dựng chính quyền và tổ chức nhân sự; Lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ Văn phòng; Lãnh đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phát sinh, đột xuất trong năm 2022.

Trong năm 2022, đã tham mưu, giúp việc, phục vụ Đảng đoàn HĐND tỉnh bám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, đúng theo các quy định của pháp luật. Công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền. Hoạt động giám sát, khảo sát thực hiện theo kế hoạch và lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong công tác giám sát, khảo sát; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến tại các kỳ họp.

Căn cứ Chương trình công tác và sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham mưu lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo đầy đủ các ý kiến tham gia của các vị đại biểu Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị vào dự thảo các Dự án Luật thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và các Kỳ họp thứ ba, thứ tư Quốc hội khóa XV đảm bảo về thời gian và đáp ứng được các nội dung theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, tham mưu đã tổ chức khảo sát, làm việc trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến tham gia vào một số dự án Luật trình tại kỳ họp nhằm giúp các đại biểu Quốc hội có thêm thông tin tham gia, đóng góp ý kiến tại các kỳ họp. Ngoài ra, trước mỗi kỳ họp, đã tham mưu cho lãnh đạo Đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn về các nội dung trình tại kỳ họp để các đại biểu Quốc hội chủ động tìm hiểu, nghiên cứu sâu, chuẩn bị ý kiến thảo luận có chất lượng tại các phiên thảo luận tổ và phiên thảo luận toàn thể.

Hoàn thành 02 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021và 02 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”; “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”. Ngoài ra, tham mưu xây dựng Báo cáo bổ sung kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội. Hoàn thành việc tham mưu chuyên đề giám sát về “Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2022 theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khoá XIII” của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Công tác tiếp xúc cử tri được quan tâm chú trọng. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Phục vụ các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên; các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước, nhóm đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XV; tham gia các đoàn công tác của các cơ quan của Quốc hội đến làm việc tại tỉnh, các hội nghị tập huấn, hội thảo do các cơ quan Trung ương tổ chức, các hoạt động chung của Đoàn và các hoạt động khác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chỉ đạo tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chỉ đạo tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng trong công tác phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin với các cơ quan của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐQBH và HĐND các tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh. Phục vụ đón tiếp các đoàn khách của Tỉnh, của Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng nhiệt tình, chu đáo.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham mưu về nội dung, chương trình, chuẩn bị các điều kiện cho HĐND tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND tỉnh, tham mưu xây dựng và hoàn thiện, trình ban hành 66 nghị quyết. Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh ban hành các văn bản thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh về các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh theo thẩm quyền.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát 01 chuyên đề của Hội đồng nhân dân và 04 chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; 05 chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh. Ngoài ra, tham mưu giúp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 76 /NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; 22 buổi, với 140 lượt, 159 công dân; tiếp nhận 28 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân gửi đến HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; phân loại, gửi các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp; tổng hợp kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Tham mưu chuẩn bị các nội dung cuộc của Đảng đoàn, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh. Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu ban hành Quy trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Quy chế tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Tham mưu xây dựng kế hoạch và phục vụ 23 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (với tổng số 1.184 đại biểu). Phối hợp tham mưu, phục vụ các Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh.

Tham mưu chuẩn bị nội dung tham gia các các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động của xã phụ trách; các báo cáo định kỳ đối với xã đặc biệt khó khăn được Tỉnh ủy phân công phụ trách. Phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham mưu đảm bảo hệ thống mạng truy cập internet để khai thác thông tin trong cơ quan; hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2015 theo quyết định của UBND tỉnh; đảm bảo hoạt động thư điện tử và hệ điều hành quản lý văn bản; chuyển tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh và các ngành liên quan qua hệ thống thư điện tử và hòm thư công vụ (tin nhắn SMS); các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn hoạt động của Văn phòng.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h