Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát của HĐND huyện Văn Yên

19/10/2023 09:32:29 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Hội đồng nhân dân các cấp huyện Văn Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp đảm bảo Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đề án của HĐND tỉnh được triển khai một cách bài bản, đầy đủ, đúng quy định, có hiệu quả; có nhiều đổi mới về cách thức, phương pháp thực hiện; từ đó, chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND được nâng lên, thể hiện rõ nét chức năng giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương.

Chất lượng công tác giám sát được nâng lên, thể hiện rõ nét chức năng giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương

Ngay sau khi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân có hiệu lực thi hành, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên đã làm tốt công tác tổ chức, quán triệt, triển khai và phổ biến Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đến các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó đã chú trọng công tác tuyên truyền thông qua họp, hội nghị, truyền thanh, cổng thông tin điện tử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng hoạt động giám sát của HĐND; Bố trí 100% đại biểu HDNĐ các cấp của hai nhiệm kỳ được tham gia tập huấn, nghiên cứu tìm hiểu về Luật, nâng cao năng lực, nghiệp vụ rèn luyện kỹ năng xây dựng và triển khai giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; kỹ năng thẩm tra; kỹ năng chất vấn; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri. Từ 01/7/2016 đến nay HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 112 cuộc giám sát chuyên đề; Hội đồng nhân dân xã, Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND cấp xã đã thực hiện 1.122 cuộc giám sát chuyên đề.

Qua 7 năm thực hiện Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên nhận thấy Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trình tự của chủ thể giám sát, đối tượng bị giám sát; bên cạnh đó Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 và Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật, nhiệm vụ giám sát của HĐND các cấp. Để cụ thể hóa Luật và các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND huyện Văn Yên đã nghiên cứu, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát chuyên đề được thể hiện rõ trong Quy chế hoạt động của HĐND và các quy định, kế hoạch của Thường trực HĐND huyện. Qua đó, có thể khẳng định Hội đồng nhân dân các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp đảm bảo Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đề án của HĐND tỉnh được triển khai một cách bài bản, đầy đủ, đúng quy định, có hiệu quả; có nhiều đổi mới về cách thức, phương pháp thực hiện; từ đó, chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND được nâng lên, thể hiện rõ nét chức năng giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương; từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng HĐND các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lục, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn có những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như chất lượng giám sát chuyên đề của một số ít Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực, Ban HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Văn Yên còn chưa cao; một số ít đại biểu HĐND chưa phát huy hết vai trò, năng lực giám của đại biểu; chất lượng giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại kỳ họp ở một số xã chưa thực sự hiệu quả.

Từ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai thực hiện, để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn đảm bảo theo luật định, góp phần thực hiện đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại địa phương; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát, trong thời gian tới Thường trực HĐND huyện làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, đồng thời chỉ đạo, điều hòa, phối hợp thực hiện tốt các giải pháp, đó là: Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách nhằm phát huy tốt chức năng nhiệm vụ trong thực hiện công tác giám sát; Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND để bảo đảm sự liên thông giữa HĐND các cấp; Triển khai thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND với HĐND các cấp. Đảm bảo 100% Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND hằng năm đề ra được triển khai kịp thời, chất lượng, đúng luật, hiểu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, từ việc chọn vấn đề chất vấn, điều hành phiên chất vấn, kết luận chất vấn đến công tác giám sát việc thực hiện kết luận, nghị quyết hoạt động chất vấn, đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động động giám sát chuyên đề, chú trọng từ khâu lựa chọn nội dung chuyên đề, đến tổ chức thực hiện giám sát, kết luận, kiến nghị sau giám sát đảm bảo đúng trình tự, quy định, thẩm quyền; đồng thời xem xét, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, kết luận, nghị quyết về hoạt động giám sát đối với các cơ quan, đơn vị.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h