Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

HĐND tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng công tác thẩm tra

29/01/2024 09:55:18 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thẩm tra các nội dung trước khi trình kỳ họp sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND).Thời gian qua, các ban của HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác này.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực tế trước khi thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND

Ngay từ đầu năm Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách thông qua các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành, các địa phương, đơn vị để cập nhật thông tin phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo trình các kỳ họp thuộc lĩnh vực phân công.

 

Ngay sau khi có phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Ban đã triển khai công tác khảo sát thực tế, tổng hợp tài liệu có liên quan đến nội dung sẽ trình; chủ động liên hệ với các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh để nắm bắt tiến độ, xây dựng các nội dung trình kỳ họp đảm bảo thông tin đầy đủ theo yêu cầu.

 

Ông Hoàng Viễn - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cho biết: "Quá trình thẩm tra các báo cáo, tờ trình, Ban đã chuẩn bị và chuyển tải đầy đủ, kịp thời tài liệu phục vụ thẩm tra đến các thành viên Ban và lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh để đại biểu dự hội nghị thẩm tra nghiên cứu. Tại hội nghị thẩm tra chỉ tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề cần thiết phải giải trình, các vấn đề đại biểu quan tâm. Do đó, công tác thẩm tra báo cáo của Ban đảm bảo nhanh gọn, đầy đủ, toàn diện; chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng cao. Sau khi hoàn thiện báo cáo thẩm tra, Ban tiếp tục phối hợp với các ngành hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp”.

 

Năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã thẩm tra 50 dự thảo nghị quyết, các báo cáo trình từ kỳ họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 14 đảm bảo chất lượng, góp phần quan trọng để đại biểu nghiên cứu, xem xét, quyết định thông qua. Ban cũng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra 18 tờ trình của UBND tỉnh, ban hành 18 văn bản thống nhất với UBND tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Các báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng là cơ sở quan trọng để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình của UBND tỉnh đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; kịp thời để UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

 

Cùng với tăng cường khảo sát, nắm tình hình thực tế kết hợp với nghiên cứu tài liệu tham khảo, các ban của HĐND tỉnh đã có sự đổi mới phương pháp thẩm tra như: căn cứ nội dung đã nghiên cứu, xem xét, khảo sát trực tiếp tại một số đơn vị, địa phương liên quan, lắng nghe ý kiến của cử tri; làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu các nội dung trình tại kỳ họp để yêu cầu giải trình, làm rõ nội dung, vấn đề còn ý kiến khác nhau. 

 

Bà Triệu Thị Bình – Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh chia sẻ: "Để có cơ sở pháp lý  và cơ sở thực tiễn thẩm tra thì cần phải có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thẩm tra. Ban đã phân công từng thành viên nghiên cứu, đề xuất đối với từng nội dung thẩm tra; thu thập các văn bản pháp lý, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến nội dung thẩm tra; thu thập thông tin qua tham dự các hội nghị lấy ý kiến tham gia vào nội dung các văn bản trình kỳ họp, do các cơ quan soạn thảo tổ chức và các phiên họp của UBND tỉnh đối với các vấn đề có liên quan; tổ chức khảo sát, giám sát tình hình thực tế tại các địa phương về những nội dung liên quan nhằm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác thẩm tra… Do vậy, công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của Ban có tính phản biện cao; quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, quy trình, thủ tục theo quy định”.

 

Năm 2023, Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dân tộc; thẩm tra 6 dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.  Cụ thể như các dự thảo: Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 22030; Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024…  

 

Việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nói chung và chất lượng kỳ họp HĐND nói riêng. Thời gian tới, các ban của HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra cá báo cáo, đề án đảm bảo ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin trong quá trình thảo luận, xem xét và thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng và tính khả thi cao.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h