Sign In

Nghiên cứu trao đổi >> Chính trị

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

28/02/2017 01:56:24 Xem cỡ chữ Google
Năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), kết thúc nhiệm kỳ 2011- 2016 và bắt đầu một nhiệm kỳ mới 2016- 2021. 6 tháng đầu năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11, ngày 02/4/2005 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Kết thúc năm 2016 HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định của HĐND tỉnh được chú trọng: HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 04 kỳ họp: kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII; kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII và đã thông qua 39 Nghị quyết.

Để chuẩn bị tốt nội dung của kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Phân công các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp, tổng hợp và gửi đại biểu HĐND tỉnh các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử ti của các cơ quan hữu quan để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo với cử tri, chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp. Trong quá trình thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết các Ban của HĐND đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyêm môn sớm tiếp cận các đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết để nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin và tổ chức hội nghị thẩm tra. Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng có tính phản biện cao, là cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng và cần thiết của địa phương.

Công tác tổ chức và điều hành các kỳ họp được xây dựng khoa học và bố trí hợp lý. Chủ tọa kỳ họp đã định hướng những vấn đề cụ thể giúp các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, những vấn đề chưa được rõ. Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình, các đại biểu tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao và được đại biểu HĐND thông qua.

Giữa hai kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 62 văn bản thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, pháp chế. Nội dung xử lý các vấn đề phát sinh đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để ủy ban nhân tỉnh, các ngành, địa phương trong tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hoạt động giám sát, khảo của HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Năm 2016, đã hoàn thành 100 cuộc giám sát, khảo sát tại các địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó có giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát thường xuyên. Nội dung của các cuộc giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Thông qua giám sát đã có nhiều kiến nghị xác đáng đối với các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan cấp tỉnh và chính quyền các cấp về những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Qua đó giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị và cơ sở.

Nổi bật trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; tổ chức giám sát sâu và toàn diện trên các lính vực kinh tế - xã hội, tăng cường giám sát tại thực địa, trực tiếp nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân địa phương. Trong hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, các sở, ngành liên quan. Qua giám sát HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với các cấp, các nhành, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, những vấn đề nổi cộm được phản ánh tới Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết.        

Công tác tác tiếp xúc cử tri được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh quan tâm chú trọng nhất là việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. Trong năm, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 45 điểm với gần 4.500 cử tri tham dự, có 250 lượt ý kién, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp. các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác tiếp công dân được Thường trực HĐND tỉnh duy trì hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, chuyển và đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm, đã tiếp 63 lượt công dân với tổng số 94 kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 46 đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi 13 đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, còn lại lưu đơn theo dõi theo quy định (những đơn lưu là những đơn trùng lặp, không có chữ ký, không có địa chỉ rõ ràng,  những nội dung đơn đã được gải quyết của cơ quan có thẩm quyền và thông báo kết thúc giải quyếtnội dung đơn).

Hoạt động tổ chức tiếp công dân được tổ chức thường xuyên theo quy định. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, mọi ý kiến đề bạt và nguyện vọng của công dân đều được ghi nhận đầy đủ. Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật.

Ngoài các hoạt động trên, HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện nhiều nội dung và công việc khác như: Tham gia các đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham gia đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc tại tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào; tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; tham gia các lớp tập huấn do Ủy ban của Quốc Hội và các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành địa phương tổ chức…

Có thể khẳng định rằng năm 2016, năm đầu của nhiệm kỳ HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh Yên Bái đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h