Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Chính trị

Kết quả giám sát chuyên đề "Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025"

06/11/2023 08:26:26 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Các kết quả giám sát cho thấy nỗ lực tích cực của các cấp chính quyền và ngành liên quan trong việc triển khai chương trình, đồng thời đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hai năm 2022 và 2023.

Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát đối với UBND tỉnh, các sở ngành và 9/9 huyện, thị, thành phố

Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát đối với UBND tỉnh, các sở ngành và 9/9 huyện, thị, thành phố; tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND các huyện Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Mù Cang Chải và 16 xã trên địa bàn tỉnh. Các dự án, tiểu dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển đã đạt kết quả khá cao, góp phần xây dựng được 222 công trình với tổng kinh phí thực hiện là 496.911/697.605 triệu đồng (đạt 71,2% kế hoạch). Đối với nguồn vốn sự nghiệp, các nội dung như hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ hộ sử dụng nước phân tán, hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng, duy tu, bảo dưỡng công trình, bồi dưỡng nguồn nhân lực, mua sắm trang thiết bị cho các trường học và tuyền truyền, tập huấn, giám sát đánh giá đang được triển khai thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện cho những hoạt động này là 38.252/296.695 triệu đồng (đạt 12,9% kế hoạch).

Đối với việc giải ngân vốn so với kế hoạch đến ngày 30/6/2023, kết quả năm 2022: Vốn đầu tư phát triển: 251.475/279.962 triệu đồng, tương đương 89,8% kế hoạch (Ngân sách trung ương: 231.136/259.623 triệu đồng, tương đương 89% kế hoạch; Ngân sách địa phương: 20.339/20.339 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch); Vốn sự nghiệp: 38.252/96.817 triệu đồng, tương đương 39,5% kế hoạch.

Năm 2023: Vốn đầu tư phát triển: 245.436/417.643 triệu đồng, đạt 58,8% kế hoạch (Ngân sách trung ương: 228.750/343.434 triệu đồng, đạt 66,6% kế hoạch; Ngân sách địa phương: 16.686/74.209 triệu đồng, đạt 22,5% kế hoạch); Vốn sự nghiệp: 12.816/96.817 triệu đồng, đạt 13,3% kế hoạch.

Cùng với việc giám sát việc giải ngân vốn, đoàn giám sát cũng đã đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và sự nghiệp trong thực hiện các dự án. Kết quả cho thấy, các dự án đã được triển khai đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong lĩnh vực giáo dục, các dự án xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất giáo dục, mua sắm trang thiết bị, tạo điều kiện học tập cho học sinh đã được triển khai. Đặc biệt, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, giáo viên cũng được quan tâm. Ngoài ra, các dự án về nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản cũng đã mang lại những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng nhận thấy một số hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình. Một số dự án chưa hoàn thành đúng tiến độ, việc quản lý và giám sát chưa được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Ngoài ra, việc tuyển dụng và đào tạo cán bộ, giáo viên cũng còn nhiều hạn chế.

Đoàn giám sát đã đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả thực hiện chương trình, như: Tăng cường công tác quản lý và giám sát việc thực hiện chương trình. Đảm bảo nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp đúng tiến độ và đủ nguồn lực. Nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên và nhân lực tham gia thực hiện chương trình. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chương trình và quyền lợi của người dân.

Đoàn giám sát cũng yêu cầu các cấp chính quyền và ngành liên quan tiếp tục nỗ lực và thực hiện kịp thời các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở kết quả giám sát này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đôn đốc và theo dõi việc thực hiện chương trình, cùng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của các cấp chính quyền và ngành liên quan, nhằm đảm bảo đạt được những thành tựu cao trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h