Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 135

23/01/2024 08:54:18 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã được khen thưởng tập thể hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận khen thưởng tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chương trình hành động đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan. Xây dựng Kế hoạch số 04/KH-VP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh uỷ Yên Bái để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Cụ thể hoá, phân công chi tiết cho từng lãnh đạo và phòng chuyên môn, xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành.

 

Trên cơ sở các nhiệm vụ chung của Khối, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã cụ thể thành 05 nhiệm vụ trọng tâm, 94 nhiệm vụ chi tiết. Đã hoàn thành: 05/05 nhiệm vụ trọng tâm và 94/94 nhiệm vụ chi tiết đạt đạt 100% kế hoạch. Không có nhiệm vụ chậm tiến độ. Ngoài ra, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn diện, đúng hạn 32 nhiệm vụ bổ sung. Trong năm đã có 11 sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Kết quả chấm điểm thi đua: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao với số điểm đạt trên 140%.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h