Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2022

21/02/2022 02:10:52 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sáng 21/2, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2021 (gồm 25 tỉnh, thành phố) và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 tại Nhà Quốc hội.

Thường trực HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tham dự Hội nghị

Nhiều sáng tạo đổi mới trong hoạt động của HĐND năm 2021

Trong năm 2021, HĐND các cấp đã góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 99,60% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, ngày bầu cử 23/5/2021 đã thực sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của HĐND năm 2021, Hội đồng nhân dân các cấp đã xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện thể chế, ban hành các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống, dễ triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

HĐND nhiều địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù, có nhiều sáng tạo đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động. Vì vậy, năm 2021 mặc dù dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng HĐND cấp tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo kế hoạch công tác năm 2021.

Thường trực HĐND cấp tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt công tác. Hoạt động các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và có tính chủ động, linh hoạt hơn.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, HĐND các cấp tiếp tục tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi bổ sung và là nhiệm kỳ thứ hai thực hiện các luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của HĐND. HĐND các cấp tiếp tục đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết đảng bộ tỉnh, thành phố và pháp luật của nhà nước, HĐND triển khai có hiệu quả việc “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Cùng với đó, HĐND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hằng năm, nhất là định hướng chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND trong nhiệm kỳ, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát hằng năm; đề xuất với cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ và nhiều năm tiếp theo, khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của HĐND trong thực tiễn.

Trên cơ sở hai mục tiêu tổng quát, ba phương hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND được xác định, bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thiện thể chế cho sự phát triển của địa phương; Đổi mới về chương trình xây dựng Nghị quyết; Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND các cấp.

Yên Bái chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại hội nghị, tỉnh Yên Bái đã gửi bản tham luận chia sẻ một số “Kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái”.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy, kế thừa kết quả và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao và yêu cầu gắn với thực tiễn, trách nhiệm và chất lượng các hoạt động HĐND nên đã có nhiều đổi mới, bước đầu đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao vị thế, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân được đặc biệt quan tâm, ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND tỉnh đã tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của HĐND. Thực hiện chỉ thị, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026”, với mục tiêu: Xây dựng HĐND các cấp vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND trong việc quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương theo Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp và quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực của đại biểu HĐND, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của HĐND và đề ra các 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về Đổi mới về công tác lựa chọn nhân sự của Hội đồng nhân dân; ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; Kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân như công tác tổ chức kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định; Đổi mới trong hoạt động giám sát; hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri…

Tỉnh Yên Bái cũng đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 nội dung nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h