Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái: Triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

08/12/2021 08:11:35 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Chiều 7/12, ngay sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong 2 ngày 6/12 - 7/12, đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết hết sức quan trọng đó là: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra 32 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) 7,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên; GRDP bình quân đầu người 50 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 19.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, riêng 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm trên 6,5%...

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua là: tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.600 tỷ đồng; dự toán thu ngân sách địa phương 11.931,6 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương là 12.013,8 tỷ đồng.

Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 3.902,3 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 là 3.499,7 tỷ đồng/kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại giai đoạn 2022-2025 là 15.095,7 tỷ đồng, bằng 23,2%; vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh là 402,6 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết do HĐND tỉnh đã thông qua, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt những nội dung cụ thể sau:

Đối với Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Yên Bái năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết. Các địa phương tổ chức họp HĐND, UBND các cấp, giao kế hoạch xong trước 31/12/2021. Khuyến khích các sở, ngành, các địa phương đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu được HĐND, UBND tỉnh giao.

Đối với Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, các sở, ngành, địa phương căn cứ nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 để xây dựng dự toán và tiến hành triển khai giao ngay nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc sát với khả năng và tình hình thực tế, đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách được tỉnh giao. Đồng thời thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31/12/2021 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách đúng quy định.

Giao Sở Tài chính tham mưu xây dựng kịch bản thu ngân sách chung của tỉnh; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ kịch bản của tỉnh xây dựng kịch bản hoặc kế hoạch thu của địa phương, đơn vị mình, đặc biệt, chi tiết đối với từng khoản thu, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tuần, từng tháng, từng quý. Trong quá trình điều hành cần quyết liệt, chủ động công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 cả về thu cân đối và thu tiền sử dụng đất.

Chủ động hơn nữa các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 để nhằm tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư.

Khẩn trương triển khai hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư san tạo mặt bằng, hạ tầng, giao đất, xác định giá đất,... Ngành Tài nguyên và Môi trường xây dựng kịch bản kế hoạch thu ngân sách đối với các nguồn thu từ đất, phải bám sát vào kế hoạch để thực hiện ngay từ đầu năm để sớm triển khai đấu giá quyền sử dụng đất.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về quản lý ngân sách nhà nước, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách địa phương; quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được giao. Không bổ sung ngoài dự toán các khoản chi không cần thiết trừ những nội dung chi phục vụ các nhiệm vụ chính trị cấp bách, công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ được tỉnh giao thêm.

Các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động sắp xếp kinh phí trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ mới phát sinh, không đề nghị bổ sung kinh phí ngoài dự toán, trừ trường hợp phát sinh nhiệm vụ chính trị cần thiết, cấp bách được cấp có thẩm quyền giao mà dự toán bố trí đầu năm sau khi sắp xếp lại vẫn không thể đáp ứng được.

Đối với Nghị quyết về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp thông qua và thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2021 - Nguồn vốn ngân sách cấp huyện trước ngày 31/12/2021 bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vốn kế hoạch được giao, chỉ đạo, điều hành các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các công trình, dự án ngay từ đầu năm, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định của Luật Đầu tư công; đối với các dự án khởi công mới yêu cầu hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng các công trình trong quý I/2022. Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư khác, nhất là nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và trong nhân dân để giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nghị quyết về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; giao Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu triển khai các nghị quyết kéo dài thời hạn quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030; nghị quyết về thông qua các danh mục dự án và chuyển đổi thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu triển khai nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Sở Nội vụ tham mưu triển khai về giao biên chế công chức, viên chức và Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thôi việc theo nguyện vọng; Sở Giao thông Vận tải tham mưu triển khai nghị quyết về sửa đổi, bổ sung đề án giao thông nông thôn. Các nghị quyết khác giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định.

Về một số nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 12/2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để nỗ lực tối đa, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021. Đặc biệt là đối với lĩnh vực thu, chi ngân sách, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai một số nội dung công việc trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, như: Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo nguồn cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, thương mại, tiểu thương… để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Tăng cường quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận khác, nhất là hoạt động thương mại điện tử. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và người nghèo, đảm bảo nhà nhà ai cũng có Tết, mọi đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng chính sách theo quy định. Tổng kết, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của các ngành, các lĩnh vực, các Ban chỉ đạo, các địa phương; đánh giá, phân loại, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; chấm điểm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy; triển khai công tác tuyển quân năm 2022 để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện thị, xã, thành phố cùng nhau nỗ lực thi đua, khắc phục mọi khó khăn, đồng sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, khẩn trương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022; Phấn đấu hoàn thành và về đích sớm các chỉ tiêu năm 2022 theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h