Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Văn hóa - Xã hội

Một số kết quả hoạt động của HĐND huyện Trạm Tấu

25/01/2022 09:02:30 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình trồng khoai sọ tại cơ sở

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVIII, có tổng số 30 đại biểu. Thường trực HĐND huyện có 05 thành viên; các Ban HĐND huyện gồm 03 ban (Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp chế và Ban Dân tộc); cơ cấu mỗi Ban gồm 5 thành viên: 01 Trưởng ban kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng ban chuyên trách và 3 Ủy viên kiêm nhiệm; có 06 Tổ đại biểu HĐND mỗi Tổ gồm có 05 đại biểu (01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 03 thành viên).

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công 04 kỳ họp, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng theo quy định; có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện các cơ quan hữu quan.

Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện có nhiều đổi mới như thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường trên cơ sở các tài liệu đã gửi trước đến đại biểu nghiên cứu theo quy định; Chỉ trình bày tại kỳ họp những nội dung cơ bản, tóm tắt những vấn đề cần báo cáo hoặc cần trình xin ý kiến đại biểu HĐND. HĐND nghe báo cáo và thảo luận, quyết định dứt điểm từng nội dung; bố trí hợp lý chương trình kỳ họp; tổ chức chất vấn tại kỳ họp theo nhóm vấn đề để đảm bảo cho việc thảo luận tập trung, dân chủ và nâng cao chất lượng kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp điều hành kỳ họp đúng luật, dân chủ, công khai, thẳng thắn, linh hoạt, nêu rõ nội dung vấn đề, cung cấp thông tin và gợi ý thảo luận, kết luận ngắn gọn, khách quan và có sức thuyết phục, phát huy trí tuệ của đại biểu, thực hiện đúng chương trình, nội dung đã thông qua.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 23 nghị quyết. Trong đó có 11 nghị quyết về tổ chức, nhân sự; 01 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện; 11 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Việc ban hành Nghị quyết được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật. Nội dung Nghị quyết được cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế của địa phương. Các nghị quyết ban hành đều được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, dự thảo xin ý kiến các đơn vị liên quan và gửi đến các Ban HĐND huyện thẩm tra đảm bảo đúng luật định trước khi trình HĐND biểu quyết thông qua.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp thường lệ và chuyên đề tiếp tục được quan tâm. Thường trực HĐND đã thực hiện tốt việc điều hành, định hướng, gợi ý cho đại biểu HĐND giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân theo đúng quy định. Đặc biệt là xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp. Các báo cáo được chuẩn bị chu đáo, bám sát các quy định của pháp luật, văn bản của cấp trên, phù hợp với Nghị quyết của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương. Tại kỳ họp, chủ tọa điều hành, tổng hợp các nội dung trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận; xét thấy cần thiết thì chất vấn hoặc yêu cầu cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ.

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới và nâng cao hơn về chất lượng, phát huy hiệu quả tích cực. HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề và thường xuyên; nội dung, thời gian giám sát đảm bảo đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra.

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế nhiệm kỳ trước, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, thống nhất quy trình tổ chức triển khai các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban đảm bảo các cuộc giám sát thực sự có chất lượng và hiệu quả. Trong đó quy định rõ chỉ đi cơ sở khi đã nhận được báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát để đoàn nghiên cứu trước. Họp đoàn giám sát trước khi đi cơ sở để thống nhất nội dung, yêu cầu và trao đổi những vấn đề cần quan tâm về nội dung giám sát; không bố trí trùng lặp nội dung, đơn vị, địa điểm, thời gian, thời điểm giám sát; họp và thảo luận kết luận của Đoàn giám sát trước khi ban hành báo cáo kết quả giám sát,... kết hợp giám sát trực tiếp một số đơn vị và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của các đơn vị, địa phương.

Nội dung giám sát có trọng tâm, lựa chọn nội dung giám sát những vấn đề mà đông đảo cử tri, người dân quan tâm. Thường trực HĐND và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã bám sát Nghị quyết về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân ban hành; duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Công tác TXCT, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, được duy trì, đảm bảo theo đúng quy định. Các Tổ đại biểu đều xây dựng lịch tiếp công dân và niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã nơi đại biểu ứng cử và được bầu tại địa phương. Trong năm, không có đơn thư, kiến nghị của công dân gửi tới Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Đầu nhiệm kỳ mới, HĐND huyện đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát tại địa phương. Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn cho 229 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (thuộc 12 xã, thị trấn của huyện).

Thường xuyên, duy trì hoạt động phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thông qua các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã tại địa phương.

Kiều Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h