Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

15/04/2022 08:58:09 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Công tác tổng hợp kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ gồm: sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và Phần mềm Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ứng dụng hệ thống, đáp ứng được yêu cầu tổng hợp thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lịch tiếp công dân thường xuyên, tiếp định kỳ của UBND các cấp được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Lịch tiếp công dân thường xuyên, tiếp định kỳ của UBND các cấp được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến, văn bản chỉ đạo của cấp trên; bố trí cán bộ, công chức có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, được cung cấp các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong các buổi tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chính quyền các cấp luôn đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử. Sau các buổi tiếp công dân định kỳ đều có thông báo kết quả tiếp công dân gửi cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các công dân có liên quan được biết, thực hiện và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Công tác tổng hợp kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ gồm: sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và Phần mềm Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ứng dụng hệ thống, đáp ứng được yêu cầu tổng hợp thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h