Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND huyện Mù Cang Chải: Chú trọng, tỉ mỉ trong công tác thẩm tra, đảm bảo tính khả thi các vấn đề trình tại Kỳ họp HĐND

20/01/2022 10:00:49 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thời gian qua, HĐND huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra giúp đại biểu HĐND thuận lợi trong việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân ở địa phương, góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND khi ban hành phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Các đại biểu HĐND huyện Mù Cang Chải thường xuyên về cơ sở để nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Thẩm tra là việc xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết được trình tại các kỳ họp của HĐND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của các Ban HĐND. Qua thẩm tra nhằm xem xét tính khoa học, tính chính xác, hợp lý, hợp pháp và tính khả thi của các vấn đề được đề cập trong báo cáo, đề án, tờ trình trình HĐND. Từ đó cung cấp nhiều thông tin giúp đại biểu HĐND thuận lợi trong việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân ở địa phương, góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND khi ban hành phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Với tầm quan trọng đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của mình, đòi hỏi các Ban HĐND phải có tổ chức bộ máy hoạt động đảm bảo khoa học, linh hoạt, năng động và hiệu quả. Tại kỳ họp thứ hai, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Mù Cang Chải đã bầu Ban kinh tế - xã hội, Ban dân tộc và Ban Pháp chế với cơ cấu Trưởng 02 Ban chuyên trách, mỗi Ban có 01 Phó Ban chuyên trách và 03 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Các thành viên được cơ cấu là đại biểu công tác ở các ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo địa phương và các đơn vị kinh tế trên địa bàn huyện. Với thành phần Trưởng Phó Ban chuyên trách và các thành viên ban được cơ cấu đều các lĩnh vực giúp cho hoạt động của các Ban có tính bao quát và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, căn cứ Kế hoạch tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Mù Cang Chải đã ban hành văn bản phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo lĩnh vực Ban phụ trách.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện quy định của pháp luật, các Ban HĐND huyện đã tổ chức thẩm tra 50 dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ trình, đề án ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, dân tộc, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền địa phương... Hoạt động thẩm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy định tại Điều 111 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và từng bước được đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực. Các Ban HĐND huyện đã kết hợp giữa hoạt động khảo sát, giám sát, nắm tình hình, thu thập thông tin và nghiên cứu tài liệu để phục vụ công tác thẩm tra, hơn nữa giúp cho các thành viên Ban có đủ cơ sở để lập luận, phản biện đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến trái chiều. Qua hoạt động thẩm tra, các Ban đã chỉ ra nhiều nội dung chưa phù hợp, chưa đúng quy định trong báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình, làm cơ sở để đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Cụ thể, từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua công tác thẩm tra, các Ban đã kiến nghị đưa ra 48 nội dung khác nhau giữa báo cáo thẩm tra của các Ban và nội dung trình của UBND huyện; trong đó, UBND huyện nhất trí tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung 35 nội dung, giải trình làm rõ 11 nội dung, không tiếp thu 02 nội dung; đặc biệt, qua công tác thẩm tra. Điều đó cho thấy chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND huyện ngày càng nâng lên. Ngoài ra, việc giải quyết ý kiến của cử tri, ý kiến kiến nghị ở các Tổ cũng được các Ban thẩm tra, kết quả ở mỗi kỳ họp đạt tỷ lệ từ 56 đến 72,3%.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra còn thụ động, chưa tổ chức nhiều hoạt động khảo sát để thu thập thông tin. Sự phối hợp giữa các Ban và cơ quan chuyên môn, cơ quan xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết chưa chặt chẽ (từ khâu dự thảo các nội dung của các cơ quan chuyên môn). Một số thành viên Ban ít tham gia ý kiến. Chất lượng một số báo cáo thẩm tra có nội dung phản biện chưa cao, thiếu tính thuyết phục, một số kiến nghị còn chung chung.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND là cơ sở rất quan trọng giúp đại biểu HĐND, chủ tọa kỳ họp có thêm thông tin để thảo luận, quyết định những vấn đề được kỳ họp đưa ra xem xét. Do đó, báo cáo thẩm tra phải thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu HĐND, phải ngắn gọn, dễ hiểu, có tính thuyết phục cao. Vì vậy, yêu cầu đặt ra các Ban của HĐND huyện thực hiện nghiêm túc về trình tự, thủ tục các bước thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm của Trưởng Ban, các thành viên Ban trong từng khâu của công tác thẩm tra.

Việc chuẩn bị cho công tác thẩm tra là khâu rất quan trọng trước khi tổ chức thẩm tra. Trên cơ sở văn bản phân công của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện ban hành văn bản gửi UBND và các cơ quan liên quan yêu cầu gửi các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, trong đó quy định cụ thể thời gian gửi hồ sơ, tài liệu trước phiên họp thẩm tra là 5 ngày, đảm bảo thời gian cho thành viên Ban nghiên cứu. Đồng thời, Ban lên kế hoạch và phân công thành viên Ban phụ trách lĩnh vực nghiên cứu các nội dung thẩm tra.

Hoạt động giám sát và hoạt động thẩm tra có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thông qua kết quả giám sát là những thông tin, thực tiễn, yếu tố quan trọng để làm cơ sở phục vụ công tác thẩm tra giúp báo cáo thẩm tra có chất lượng, tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó, để giúp các thành viên tiếp cận các thông tin liên quan đến lĩnh vực thẩm tra. Ban chủ động cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực thẩm tra để các ủy viên Ban nghiên cứu và tham gia ý kiến trong các cuộc họp thẩm tra.

Trước khi tiến hành dự thảo báo cáo thẩm tra, các Ban cần chủ động làm việc một bước với các cơ quan tham mưu soạn thảo để trao đổi thống nhất các nội dung cơ bản, cũng như thông tin một số vấn đề cần giải trình và làm rõ thêm để đơn vị soạn thảo tham mưu trình có bước chuẩn bị chu đáo, dự thảo báo cáo thẩm tra và gửi đến các thành viên Ban lấy ý kiến chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức họp thẩm tra để thành viên Ban có đầy đủ thông tin để tiến hành thảo luận, trao đổi tại cuộc họp thẩm tra.

Về tổ chức thẩm tra, Ban chủ trì họp thẩm tra phải đảm bảo 2/3 số lượng thành viên Ban trở lên tham dự. Thành phần mời tham dự là cơ quan trình dự thảo, các cơ quan có liên quan, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và mời Phó Chủ tịch HĐND huyện (phụ trách lĩnh vực của Ban), Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện. Việc tranh thủ sự ủng hộ và tham dự của Phó Chủ tịch HĐND rất quan trọng giúp Thường trực theo dõi diễn biến hoạt động thẩm tra và nắm bắt nhiều khía cạnh đối với các nội dung được trình tại kỳ họp.

Các thành viên Ban được phân công nghiên cứu các nội dung thẩm tra phải có ý kiến phát biểu tại cuộc họp thẩm tra (đối với các nội dung mà thành viên Ban nhận được tài liệu trước phiên họp thẩm tra 5 ngày thì các thành viên phải có ý kiến tham gia bằng văn bản và gửi về Trưởng Ban trước phiên họp thẩm tra). Việc quy định các nội dung tham gia cần được chuẩn bị trước bằng văn bản nhằm khắc phục tình trạng né tránh, nể nang và tham gia chung chung, hình thức.

Vai trò Trưởng Ban trong việc gợi ý, đề xuất những vấn đề để thành viên thảo luận, cho ý kiến; kinh nghiệm cho thấy những vấn đề được Ban thống nhất thì thông qua kỳ họp dễ dàng, nếu không sẽ có nhiều ý kiến khác nhau.

Về báo cáo thẩm tra, sau phiên họp thẩm tra, các Ban HĐND huyện hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo quy định. Các nội dung được thảo luận tại phiên họp thẩm tra của Ban phải được bổ sung đầy đủ, các nội dung thành viên Ban thống nhất, các nội dung đơn vị trình thống nhất điều chỉnh và đặc biệt là các nội dung còn có ý kiến khác nhau và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hướng xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Báo cáo thẩm tra phải được gửi đến Thường trực HĐND huyện chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Báo cáo thẩm tra cần được tổng hợp xúc tích, đầy đủ; đặc biệt đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau cần được làm rõ, có căn cứ làm cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

Về giải quyết các vấn đề sau thẩm tra. Sau thẩm tra, các Ban HĐND huyện tổng hợp những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa báo cáo, dự thảo nghị quyết với báo cáo thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định.

Thường trực HĐND huyện chủ trì tổ chức cuộc họp để thảo luận những vấn đề chưa thống nhất sau thẩm tra; ban hành văn bản đề nghị UBND huyện xem xét, giải trình, làm rõ ý kiến thẩm tra của các Ban để gửi đến đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp xem xét, thảo luận trước khi biểu quyết thông qua. Trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND huyện tổ chức thảo luận, thống nhất với UBND huyện, cơ quan được phân công soạn thảo để giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa báo cáo thẩm tra của Ban với cơ quan trình dự thảo nghị quyết, báo cáo.

Công việc này cần được theo dõi và giải quyết đến nơi đến chốn nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm của đơn vị trình báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h