Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

14/04/2022 07:39:23 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tổng số đơn tiếp nhận giai đoạn 2016 - 2021 là 7.507 đơn, các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng quy định những vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng quy định những vụ việc khiếu nại, tố cáo

Giai đoạn 2016 - 2021, tình hình đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh không có diễn biến phức tạp, chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp về khiếu nại, tố cáo. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng quy định những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Không xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đa số khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc thực hiện các chế độ, chính sách khi Nhà nước thu hồi đất triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội (trên 70%).

Tổng số đơn tiếp nhận giai đoạn 2016 - 2021 là 7.507 đơn (Trong đó khiếu nại 337 đơn; tố cáo 273 đơn; kiến nghị, phản ánh 6.897 đơn; theo lĩnh vực: hành chính 7.348 đơn; tư pháp 04 đơn; lĩnh vực khác 155 đơn). Số đơn đủ điều kiện xử lý 6.625 đơn; đơn trùng 335 đơn; không đủ điều kiện xử lý 547 đơn.

Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiến hành phân loại xác định loại đơn, điều kiện thụ lý, thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết cơ bản đã tuân thủ thời hiệu, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết đơn của công dân, tổ chức đối thoại trước khi ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại.

Các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo cơ bản được các cấp, các ngành có liên quan và người dân chấp hành nghiêm túc.  Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát đề xuất phương án giải quyết theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Kết quả rà soát, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h