Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Văn hóa - Xã hội

HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại Lục Yên

21/01/2022 04:26:18 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 21/1, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Viễn - Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Lục Yên về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021.

HĐND tỉnh Yên Bái giám sát tại huyện Lục Yên về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn

Thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 việc phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên và một phần nguồn thu để lại theo chế độ quy định để thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ tăng thêm; tiết kiệm 10% chi thường xuyên và giảm 70% dự toán kinh phí phục vụ hội nghị, công tác phí. Tổng số kinh phí tiết kiệm trong cả giai đoạn là trên 35,9 tỷ đồng; qua thanh tra đã phát hiện các đơn vị vi phạm và kiến nghị xử lý thu hồi gần 1,8 tỷ đồng. Trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đúng định mức, đúng tiêu chuẩn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để hiện đại hoá công tác theo dõi, quản lý tài sản công. Cuối năm 2020, đã sắp xếp lại nhà, đất công vụ, xây dựng khu hành chính tập trung, giai đoạn 2016 - 2021 tổ chức thu hồi thanh lý tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền UBND huyện số tiền 432 triệu đồng; Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật đầu tư công, Luật xây dựng, phân bổ vốn đầu tư đúng quy định. Trong giai đoạn 2016 - 2021 công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thu hồi xuất toán trên 9,6 tỷ đồng; UBND huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát việc quản lý, cấp phép, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, cấp trên về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giai đoạn 2016 - 2021 đã tiếp 230 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tiếp công dân thường xuyên với 205 lượt; tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện được 119 kỳ, trong đó 25 kỳ có công dân đến, hầu hết các vụ việc sau tiếp của Chủ tịch UBND huyện đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để kéo dài; Tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác tiếp công dân; Từ năm 2016 đến năm 2021, UBND huyện tiếp nhận 11 đơn khiếu nại, trong đó có 9 đơn đủ điều kiện giải quyết, đã giải quyết 100% đơn. Tiếp nhận 24 đơn tố cáo, trong đó 16 đơn đủ điều kiện giải quyết, số vụ đã giải quyết đạt 100%.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đã tham gia góp ý làm rõ hơn một số vấn đề như: Quản lý sử dụng đất đai, tài sản trên đất sau sáp nhập, thôn, tổ dân phố, trường học; bổ sung chi tiết trong quản lý mua sắm đầu tư công; biểu mẫu chi tiết về thanh tra, kiểm tra; bổ sung công tác quản lý nội vụ, tinh giản biên chế các phòng, ban, cán bộ kiêm nhiệm ở xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai. Chú trọng xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thời gian quy định. Nghiêm túc tiếp thu và bổ sung các chi tiết, biểu mẫu vào báo cáo theo đúng hướng dẫn. Các ý kiến, kiến nghị sẽ được Đoàn giám sát tiếp thu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h