Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

13/04/2022 08:16:04 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ nơi phát sinh vụ việc, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người tạo thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Yên Bái đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến quy định đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng); đồng thời các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt tới cán bộ chủ chốt cùng cấp. Toàn tỉnh đã tổ chức 734 hội nghị quán triệt Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị với 16.242 lượt cán bộ chủ chốt các cấp tham dự.

Qua việc quán triệt và tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ nơi phát sinh vụ việc, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người tạo thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý và chỉ đạo giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân theo quy định. Qua đó, những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được tiếp nhận, xem xét, giải quyết kịp thời, đúng phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đảm bảo công tâm, khách quan.

Giai đoạn từ 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, cùng với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị và Quy định của Bộ Chính trị, Luật tiếp công, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết liên quan trực tiếp đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và khả thi áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được tổ chức thông qua nhiều hình thức: báo cáo viên trực tiếp truyền đạt, toạ đàm giải thích những thắc mắc của người dân trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến khiếu nại, tố cáo, qua chương trình truyền hình và phát thanh hàng tháng; phát tài liệu tuyên truyền, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo”… đã thu hút được đông đảo cử tri, nhân dân và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tại các địa phương trong tỉnh quan tâm.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2016 đến 2021, toàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức 35 lớp bồi dưỡng, tập huấn về tiếp công dân, xử lý đơn, với trên 3000 cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo UBND huyện, UBND xã (cán bộ địa chính; cán bộ tư pháp; Mặt trận tổ quốc; Hội phụ nữ, Hội nông dân xã) tham dự.

Qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổng hợp kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ gồm: sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và Phần mềm Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ứng dụng hệ thống, đáp ứng được yêu cầu tổng hợp thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h