Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Chính trị

HĐND huyện Mù Cang Chải không ngừng đổi mới các mặt công tác

30/08/2021 11:02:44 Xem cỡ chữ Google
Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức tốt 15 kỳ họp; từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đã ban hành tổng số 82 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra trồng ngô đồi tại xã Chế Cu Nha

Theo đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND, trước các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chủ động trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về chương trình, nội dung và thời gian tổ chức; phân công các ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đệ trình.

"Các ban của HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan sớm tiếp cận các đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết để nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin và tổ chức hội nghị thẩm tra đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp đảm bảo đúng quy định. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo về thời gian, nội dung yêu cầu...", đồng chí Nông Việt Yên cho biết.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức thành công tổng số 15 kỳ họp. Các kỳ họp được tiến hành trọng thể, nghiêm túc, các dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ trình, đề án, tài liệu của Thường trực HĐND, các ban HĐND và các cơ quan khác trình tại kỳ họp đều đảm bảo thể thức văn bản, nội dung đầy đủ, thiết thực đánh giá đúng tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần nghị quyết của HĐND đã đề ra. 

Phương pháp điều hành kỳ họp không ngừng được đổi mới và nâng cao tính hiệu quả. Hoạt động thảo luận đã tích cực mở rộng dân chủ. Tại các cuộc họp thường kỳ của HĐND huyện, hầu hết các ý kiến chất vấn đều được đại biểu HĐND huyện trả lời trực tiếp, chất lượng các câu hỏi chất vấn đều bám sát thực tế, xoay quanh những vấn đề nổi cộm của địa phương và bức xúc của cử tri. Đối với những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện chưa được trả lời trực tiếp tại kỳ họp và các kiến nghị của HĐND huyện qua kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện thường xuyên đôn đốc UBND huyện chỉ đạo giải quyết, có báo cáo cụ thể về kết quả giải quyết... 

Việc ban hành nghị quyết của HĐND theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đồng thời, bám sát vào ý chí, nguyện vọng của nhân dân để xây dựng, ban hành nghị quyết có tính khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên tinh thần các nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng luật và các quy định của cấp trên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Mù Cang Chải đã ban hành tổng số 82 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền của HĐND cấp huyện.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp HĐND đã từng bước được tăng cường. Việc xây dựng nội dung, chương trình giám sát hàng năm trình HĐND thông qua đã tạo sự chủ động cho HĐND, Thường trực, các ban, đại biểu và các cơ quan, tổ chức hữu quan tham gia hoạt động giám sát, làm cho hoạt động này từng bước đi vào nề nếp. Nội dung chương trình giám sát phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Việc giám sát thông qua xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp được tiến hành nghiêm túc, theo định kỳ. 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn từng bước đi vào nề nếp và trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp, được cử tri và nhân dân địa phương quan tâm… 

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn có sự phối hợp tốt giữa đại biểu HĐND huyện và chính quyền địa phương nhằm thực hành tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã tổ chức 140 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 850 lượt cử tri tham dự/buổi. Qua đó, trên 1.235 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cấp, các ngành… Một số ý kiến trong phạm vi thẩm quyền các đại biểu đã trực tiếp trả lời, giải thích cho cử tri; một số ý kiến vượt, không thuộc thẩm quyền hoặc cần có lộ trình, nguồn lực lớn để thực hiện được các đại biểu HĐND tiếp thu báo cáo, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét. 

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân: Thường trực HĐND huyện bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì ngày tiếp công dân được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân đến giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của công dân với 300 lượt/503 lượt người; tiếp nhận và xử lý với tổng số 242 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó khiếu nại 0 đơn; tố cáo 3 đơn; kiến nghị, phản ánh 239 đơn. 

Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, kịp thời hướng dẫn và chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến các cơ quan có liên quan xem xét, xác minh, giải quyết, đến nay số đơn thư khiếu nại giải quyết xong đạt 100% ở tất cả các đơn vị... 

Việc không ngừng đổi mới trong các mặt công tác của HĐND huyện Mù Cang Chải trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra. Đây là cơ sở để HĐND huyện cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện có những quyết sách phù hợp với thực tiễn đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng huyện vùng cao Mù Cang Chải ngày càng phát triển và trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc - an toàn và thân thiện.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h