Sign In

Câu hỏi:

cử tri xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đề nghị các ngành của tỉnh xem xét giải quyết việc chăn nuôi của Trung tâm Công nghệ Cao tại xã Âu Lâu gây ô nhiễm môi trường.

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 11/05/2018

cử tri xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đề nghị các ngành của tỉnh xem xét giải quyết việc chăn nuôi của Trung tâm Công nghệ Cao tại xã Âu Lâu gây ô nhiễm môi trường.

Câu trả lời:

Ngày 25/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận số 55/KL-STNMT về việc kểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái. Tại Kết luận này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty khắc phục các tồn tại, trong đó có tồn tại về bảo vệ môi trường gồm: Thực hiện đổ các tấm đan hoặc có các biện pháp khác để bịt kín bề mặt các rãnh thu gom nước thải chăn nuôi xung quanh khu vực chăn nuôi dẫn về hệ thống biogas, hồ sinh học; Thực hiện phun chế phẩm EM ít nhất 01 lần/ngày tại khu vực chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng trại và khu vực ủ phân để tăng hiệu quả xử lý mùi hôi thối và tăng hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải. Theo Báo cáo số 07/BC-YT ngày 25/02/2018 của Công ty thì Công ty đã khắc phục các tồn tại nêu trên, nước thải được tuần hoàn tái sử dụng (không thải ra môi trường). Đồng thời, qua nắm bắt thông tin từ phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái thì trong thời gian qua cử tri, nhân dân xung quanh Trung tâm không có kiến nghị, phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/05/2018