Nghiên cứu trao đổi

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp cuối năm 2018

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp cuối năm 2018

01/11/2018

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu, cụ thể:

Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên nỗ lực thực hiện kế hoạch đề ra

09/04/2018

Phát huy những kết quả Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã đạt được sau gần 02 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm 2018 HĐND huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương, theo đó đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện, xây dựng chương trình công tác của HĐND huyện sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI NĂM 2017

27/12/2017

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm 2017 công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học ở thành phố Yên Bái: Một năm nhìn lại

27/04/2017

Tích cực triển khai Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, thành phố Yên Bái đã ghi nhận một số kết quả nhất định.

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

28/02/2017

Năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), kết thúc nhiệm kỳ 2011- 2016 và bắt đầu một nhiệm kỳ mới 2016- 2021. 6 tháng đầu năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11, ngày 02/4/2005 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2016, HĐND tỉnh hoạt động theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Kết thúc năm 2016 HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Đánh giá tình hình 2 tháng triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

28/02/2017

Thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 27/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND phê duyệt Đề án. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của các ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn năm học 2016 – 2017 và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h