Nghị quyết HĐND

NGHỊ QUYẾT Số: 08/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

NGHỊ QUYẾT Số: 08/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

24/08/2018

NGHỊ QUYẾT Số: 08/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

NGHỊ QUYẾT Số: 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NGHỊ QUYẾT Số: 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

24/08/2018

NGHỊ QUYẾT Số: 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NGHỊ QUYẾT số 16/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

NGHỊ QUYẾT số 16/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

07/09/2018

NGHỊ QUYẾT số 16/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

NGHỊ QUYẾT số 17/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2017

NGHỊ QUYẾT số 17/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2017

07/09/2018

NGHỊ QUYẾT số 17/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2017

NGHỊ QUYẾT số 15/2018/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

NGHỊ QUYẾT số 15/2018/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

07/09/2018

NGHỊ QUYẾT số 15/2018/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

NGHỊ QUYẾT số 14/2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

NGHỊ QUYẾT số 14/2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

07/09/2018

NGHỊ QUYẾT số 14/2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h