Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

HĐND tỉnh Yên Bái thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

30/08/2021 11:10:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Thường trực, các Ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và cách thức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt. HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Yên Bái

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành, đoàn thể và sự giám sát của đông đảo cử tri trong tỉnh, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Thường trực, các Ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và cách thức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức các kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. Trước mỗi kỳ họp, Đảng đoàn HĐND tỉnh đều có văn bản trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc thống nhất nội dung trình kỳ họp. Phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết. Chỉ đạo các Ban chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin và thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng văn bản trình kỳ họp. Công tác thẩm tra được các Ban của HĐND tỉnh thực hiện đúng quy trình.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 21 kỳ họp, thông qua 235 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đúng với quy định của pháp luật và thẩm quyền của HĐND tỉnh, chất lượng nghị quyết được nâng lên, sát với thực tiễn và có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Bên cạnh việc ban hành các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hằng năm, HĐND tỉnh đã có nhiều nghị quyết chuyên đề trong từng giai đoạn, từng thời điểm đối với từng lĩnh vực, tạo ra sự đồng bộ trong việc ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nhiều nghị quyết, chính sách mang tính đột phá, phát huy được tiềm năng, thế mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII.

Công tác điều hành kỳ họp luôn được quan tâm đổi mới; thành phần mời dự kỳ họp được mở rộng; chương trình, nội dung các kỳ họp được sắp xếp hợp lý. Quá trình diễn ra kỳ họp, vai trò điều hành của Chủ tọa linh hoạt, sáng tạo, dân chủ, bám sát chương trình đề ra; đã thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường; dành nhiều thời gian cho thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn; tổ chức chất vấn theo nhóm vấn đề, kết hợp chất vấn, tái chất vấn.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp được đổi mới về nội dung và hình thức. Trong nhiệm kỳ, đã có 65 ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Số lượng đại biểu tham gia chất vấn tại các kỳ họp ngày càng tăng; chất lượng chất vấn được nâng lên rõ rệt; hình thức chất vấn theo hướng “hỏi nhanh, đáp gọn” có trọng tâm, trọng điểm. Các ý kiến chất vấn đã đi vào những vấn đề cụ thể, những vấn đề bức xúc mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Việc trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc; các sở ngành đã trả lời ngắn gọn, đánh giá rõ kết quả đạt được, nêu rõ nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc, đưa ra các giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các vấn đề chất vấn.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, từ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái đã thực hiện chủ trương “Kỳ họp không phát tài liệu giấy”. Các đại biểu tham dự kỳ họp được trang bị máy tính bảng để nghiên cứu tài liệu và thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Trong năm 2020, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, HĐND tỉnh đã linh hoạt tổ chức kỳ họp chuyên đề bằng hình thức trực tuyến để kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách của tỉnh. Việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp thể hiện tinh thần đổi mới trong phương thức hoạt động của HĐND tỉnh.

Thực hiện hiệu quả chức năng giám sát

Thực hiện chức năng giám sát, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả, quy trình tổ chức giám sát chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 42 chuyên đề, trên 250 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên và đột xuất. Nội dung giám sát, khảo sát bao quát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, nội chính - pháp chế, quốc phòng - an ninh.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái kiểm tra tình hình phát triển tại HTX thủy sản Phù Nham (năm 2019)

Nét mới trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh là xác định đúng nội dung trọng tâm, đúng đối tượng cần giám sát; không trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng, địa điểm; kết hợp giám sát qua báo cáo với giám sát thực tế trực tiếp tại cơ sở, gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp các đối tượng tham gia các chính sách. Trong quá trình giám sát đã kết hợp lồng ghép với giám sát, khảo sát thường xuyên tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh. Kết quả giám sát chuyên đề được báo cáo tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh. Qua hoạt động giám sát, đã đề xuất, kiến nghị nội dung cụ thể đối với từng cấp, từng ngành. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉ đạo điều chỉnh, sửa đổi hướng dẫn thực hiện chính sách, chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Sau giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tích cực theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát theo đúng quy định pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng phát huy vai trò giám sát của các Tổ đại biểu, giao các tổ giám sát tại địa bàn ứng cử các nội dung liên quan đến giám sát chuyên đề, thường xuyên của HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh và sở, ban, ngành.

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, nhiệm kỳ qua HĐND tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Qua đó, nắm thông tin và tổng hợp chính xác, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 171 hội nghị tiếp xúc cử tri, với trên 18.000 lượt cử tri tham dự, có 2.073 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND tỉnh. Thường trực HĐND đã tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri thành các nhóm vấn đề và gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết và có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả, đã có trên 87% ý kiến, kiến nghị được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành giải quyết kịp thời. Cùng với đó, HĐND tỉnh đã gắn công tác tiếp dân với xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể nói, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã có một nhiệm kỳ thành công, đổi mới, tạo nhiều dấu ấn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h